HISTÒRIA

Les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül arribaren a Porreres l'any 1860, procedents de Felanitx, de la mà de Mn. Agustí Font Barceló, per atendre l'Hospital dels pobres de la Vila. En un primer moment ocuparen una part de la Rectoria, mentre es realitzaven les obres de la casa pròpia de les Germanes, a l'actual carrer de la Caritat, on es traslladaren dos anys més tard.

No se sap si els dos anys que visqueren a l'edifici de la rectoria tengueren nines a «costura». Però certament obriren escola a la nova casa. Sembla que la primera mestra va ser Sor Maria Consolació, natural de Felanitx, que havia arribat amb les primeres Germanes. Tenia el títol de mestra i dirigí l'escola fins a 1909.

L'any 1902 es va demanar la legalització com a Colegio San Vicente de Paúl. Les assignatures que s'impartirien serien: lectura, escriptura, doctrina, gramàtica, aritmètica, geografia, higiene, economia domèstica i urbanitat. L'any 1911 se'n va autoritzar definitivament el funcionament i n'era la directora Mónica Llopis Mestre.

L'any 1944 el Colegio San Vicente de Paúl, comptava amb 4 seccions de nines i 2 de pàrvuls.

Dia 1 de setembre de 1960, any en què els monges blaves deixaren Porreres, la Congregació de les Germanes de la Caritat, va passar a ocupar l'edifici de Cals Hermanos, al carrer Lluís, on hi traslladaren les seccions de pàrvuls de nins.

La Llei General d'Educació de 1970, va suposar reformes importants per als centres escolars. Aquesta llei determinava que tots els nins i nines entre els 6 i 14 anys havien d'assistir obligatòriament a classe durant 8 cursos, que es denominaven Ensenyament General Bàsic (EGB). Aquest ensenyament seria gratuït i el mateix per a tots i desapareixeria la diferència entre Escola Primària i Batxillerat Elemental.

A partir de 1975, totes les escoles havien de donar el mateix títol. A més, cada curs havia de tenir el seu propi mestre, la seva pròpia aula i un mínim de 30 alumnes. Amb la intenció d'adaptar-se a la nova normativa, el Colegio San Vicente de Paúl va firmar un conveni amb l'Escola Parroquial per convertir-se en un col·legi mixt. Aquest nou centre, amb 4 unitats de Preescolar i 8 Unitats d'EGB, va rebre el nom de Col·legi Verge de Monti-sion i va començar a funcionar en el curs 1972-73, posant en marxa els 5 primers cursos d' EGB, 1 professors essent Margarita Ramis Ferriol, Catalina Mas Vanrell, Cosme Oliver Montserrat, Toni Tous Miralles, Rafel Rosselló Adrover i Bartomeu Barceló Barceló com a mestre nacional.

Amb l'entrada de la LOGSE impartírem infantil, primària i 1r 2n d'ESO. L'obertura de l'IES Porreres determinà que els alumnes cursen l'etapa de secundària a les instal·lacions de l'institut. Durant aquesta etapa fins als nostres dies, han ocupat la direcció del centre Sor Maria Comes, Cosme Oliver, Antònia Monserrat, Maria Antònia Lliteres i actualment, Antònia Blanch n'ès la Directora Titular i Pedagògica.

A hores d'ara som un centre d'una línia, concertat pel Govern de les Illes Balears. A l'edifici de Cals Hermanos, al carrer Lluís, hi trobam les instal·lacions d'educació infantil i al carrer Caritat, les aules d'educació primària.

El nostre centre forma part de Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears des de gener de 2019. La gerent de FECIB és na Llúcia Salleras Julià.