Caràcter Propi
Caràcter Propi
Linies Educatives


Missió
FECIB neix per garantir la continuïtat dels centres d'ensenyament catòlic a les Illes Balears. Mitjançant els nostres col·legis acompanyam nins i joves perquè creixin a nivell intel·lectual, afectiu i espiritual i siguin capaços d'afrontar reptes futurs. Tenim un compromís personal i comunitari en la construcció d'una societat més humana i més justa, amb especial esment a les nostres famílies i als més vulnerables.   
Visió  
Volem: 


1. Aconseguir una formació integral de la persona:   a. Personal: tenint cura d'un mateix i de l'entorn que ens envolta.   


b. Social: essent sensibles amb el món i estan oberts a la transformació.  


c. Intel·lectual: potenciant activitats que desenvolupen i eduquen les diferents sensibilitats, fomentant la creativitat i l'estima per l'art i l'admiració en el quefer diari i en la vida, abordant la realitat amb sentit crític.   


d. Transcendent: oferint eines per poder descobrir a Jesús i espais de trobada amb Déu per donar resposta a les preguntes sobre el sentit de la vida, afavorint el diàleg Fe-Cultura-Vida. 

2. Fer de les nostres escoles espais de respecte, benestar i convivència que afavoreixin els vincles d'amistat i afecte necessaris per a créixer com a persones i ser feliços entenent el diàleg, la participació i la tolerància com a eines de transformació social. 


3. Desenvolupar un model inclusiu on tothom sigui partícip i en el qual l'atenció a la diversitat sigui una oportunitat d'aprenentatge per a tots.  


4. Oferir una educació de qualitat per tal d'aconseguir els alumnes competents i motivats per la feina ben feta així com despertar l'interès i la curiositat per a l'aprenentatge continu com a part del desenvolupament personal (ensenyar aprendre). 


5. Estar oberts a la innovació educativa que ens costa a la realitat més propera. 


6. Conèixer i estimar la cultura i llengües pròpies i entendre l'aprenentatge de llengües estrangeres com una eina per obrir-nos al diàleg amb altres cultures. 


7. Inspirar un equip humà en formació constant, motivat i capaç de treballar coordinament, que s'identifiqui amb el Caràcter Propi del Centre i amb el Projecte Educatiu Institucional. 


8. Crear comunitat amb la participació i col·laboració de les famílies. 


9. Fomentar l'economia circular en els nostres centres, tancant el cicle de vida dels béns i serveis per aconseguir un desenvolupament sostenible, ajudar al medi ambient ia la societat. 


10. Potenciar la cultura d'avaluació del centre, de l'alumnat i de la pràctica docent per a una millora contínua. 
Valors  
1. Les nostres escoles són llocs d'acollida i trobada, on cada persona pot sentir-se única, estimada i respectada. 


2. Fomentam les relacions humanes basades en el respecte, l'empatia, la responsabilitat, la solidaritat i l'estima cap als altres. 


3. Ensenyam el respecte incondicional a la vida humana ia la dignitat, per aconseguir la pau i la convivència oberta a totes les persones ia totes les cultures, sense discriminació. 


4. Educam persones capaces de reflexionar i de pensar en el sentit de la vida de l'Evangeli.  


5. Estam compromesos en cuidar la Terra perquè tothom tenia el necessari i sapiguem adoptar un estil de vida coherent pensant en les pròpies generacions. Apostam per un desenvolupament sostenible. 


6. Entenem la responsabilitat personal, el sentit del deure, l'assumpció del treball com a enriquiment de la pròpia persona i com una aportació ineludible a la societat.   


7. Vivim el Servei com l'actitud i el compromís d'estar atents a les necessitats dels altres, especialment als més necessitats.