Politica de Privacidad

RESPONSABLE 

FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS (FECIB) 

NIF:  G-57.562.373 

Inscrita en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, amb número 100000000281, el dia 2 de març de 2010. 

Direcció:  C/ Gremi de Passamaners número 5,3r 2a - Polígon Son Rossinyol  07009 de Palma (Illes Balears) 

Telèfon:  971 799 406 

Correu electrònic:  fundacio@fecib.net 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: 

Es disposa d'un Delegat de Protecció de dades general de la  FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS , pot contactar al correu electrònic  dpo@fecib.net  

Cada Centre, a fi d'agilitzar les gestions, també disposa de contactes especificat amb el seu delegat de protecció de dades, pot contactar-hi al correu electrònic especificat en el següent apartat. 


CC VERGE DE MONTI-SION 

Adreça:  C/ Caritat, 15 – 07260 de Porreres (Illes Balears) 

Telèfon: 971 647 296 info@vergedemontision.fecib.net  

Correu electròni  info@vergedemontision.fecib.net 

Delegat de protecció de dades :  dpd@vergedemontision.fecib. net  


DEFINICIONS 

Els termes utilitzats al document tenen el significat que s'indica a continuació: 

Centres:  Centres educatius de FECIB, relacionats a l'apartat anterior. 

Dades identificatives:  Inclou el nom i llinatges i curs de l'alumnat. 

FECIB:  FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS 

Representants legals:  Pares, mares, tutors i tutors legals. 

FINALITAT 

La finalitat principal per a la qual tractarem la informació del nostre alumnat i dels seus representants legals és per a la correcta gestió i manteniment dels nostres Centres, així com per proporcionar-los els serveis que ens hagin sol·licitat i poder oferir-los unes. millors prestacions en l'àmbit dels serveis educatius, complementaris i d'activitats extraescolars, formatives, culturals, musicals, esportives, socials i d'esplai i temps lliure oferts pels nostres Centres. 

En el cas que ens proporcionen dades de salut, els tractarem per tal de dispensar a l'alumne/a la deguda atenció d'acord amb les seves necessitats. Aquestes dades poden referir-se a qualsevol patologia, física o psiquica, significativa pel correcte exercici de la funció educativa i la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat. 

Per tal de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat la nostra Fundació i els Centres, la seva comunitat estudiantil i les activitats realitzades, sempre que hagin prestat el seu consentiment, utilitzarem les dades de les quals ens han autoritzat el seu tractament per a: 

 • La seva publicació en els mitjans propis de la FUNDACIÓ  ESCOLA  CATÒLICA ILLES BALEARS i en els mitjans dels  C entres  d'aquesta, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), pàgines web, revistes electròniques, així com en blogs i xarxes socials en els quals estan inscrits a la  Fundació  o als seus Centres. 

Han de tenir  en compte que les  xarxes  socials i blogs poden pertànyer a  empreses ubicades a països que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no ha reconegut que ofereix un nivell de protecció adequat.  Recomanem que revisi n  les polítiques d'aquests comptes, especialment les referides a la privacitat.  

A l final d'aquest document, a  l'apartat MITJANS PROPIS DE FECIB I ELS SEUS CENTRES”  els poden  consultar. 

 • La distribució a la resta de participants en activitats organitzades per FECIB i els seus Centres, als seus  representants legals  i al personal de la Fundació. 

 • La seva exposició en zones d'accés públic ,  dins de les nostres instal·lacions.  

 • La publicació en mitjans de difusió pública no comercial oa les revistes o publicacions d'àmbit educatiu. 

 • També tractarem les seves dades per atendre les seves sol·licituds i consultes dirigides a FECIB. 

 • Si s'han adherit a l'assegurança escolar gestionarem les dades necessàries per proporcionar-los aquest servei. 

 • Si ens proporciona en  el seu currículum ,  tractarem les seves dades per a la gestió de la nostra borsa de treball. 


LEGITIMACIÓ 

Obligació legal  aplicable 

Correspon a totes aquelles dades sol·licitades pels Centres al seu alumnat i als seus representants legals, que són necessaris pel correcte exercici de la funció educativa com poden ser les dades identificatives i de contacte de l'alumne/a la seva família, acadèmiques, característiques personals, etc. 

Aquesta obligació addicional ve donada per la disposició 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Així mateix, poden existir altres obligacions legals aplicables a l'entitat que exigeixin la captura i/o conservació de les dades, per exemple, sobre la conservació de factures. 

La mateixa Llei legítima el centre educatiu en la recollida de les dades de salut en la mesura que segueixen necessaris per a l'exercici de la funció educativa. 

Protecció d'interessos vitals 

Salvaguarda de la salut de l'alumnat en el tractament de dades de salut. 

E xecuci ó d'un contracte 

Correspon a l'atenció de qualsevol servei i sol·licitud realitzada a la FECIB. 

En particular als serveis no inclosos a l'exercici de la funció educativa que proporcionen els Centres i que ens sol·licitin, com per exemple serveis de menjador i guarderia, assistència a activitats extraescolars, etc. 

També aquells que sol·licitin directament als nostres serveis centrals, ja sigui presencialment com per mitjans electrònics. 

En el cas en què sol·licitin la seva incorporació a la nostra borsa de treball, fent-nos arribar el seu currículum. 

Interès legítim del Responsable del Tractament 

Correspon als serveis educatius sol·licitats expressament. 

També, en el cas d'enviament d'informació de les activitats i serveis oferts pels nostres Centres, quan han participat en alguna de les jornades de portes obertes que realitzem. 

Consentiment de l'Interessat 

Correspon a aquells tractaments pels que se sol·licita el consentiment exprés per a poder-los realitzar, els tractaments principals identificats són: 

 • Publicació de dades identificatives de l'alumn at , així com gravacions audiovisuals i imatges en els mitjans propis de la FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS, entitat titular del Centre, així com en els mitjans dels  C entres d'aquesta, com són publicacions en format. de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), pàgines web, blogs i comptes a les xarxes socials en què estan inscrits, amb la finalitat de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat, els serveis oferts i els activitats realitzades. Més informació a l'apartat FINALITAT. 

 • Distribució de les dades identificatives, les gravacions audiovisuals i les imatges a la resta d'alumnat, als seus representants legals i al personal del centre. 

 • Publicació d'imatges, gravacions audiovisuals i dades identificatives de l'alumnat en mitjans de difusió pública no comercial o les revistes o publicacions d'àmbit educatiu.  

 • Exposició de les dades identificatives a zones d'accés públic dins de les nostres instal·lacions, inclou les imatges i les gravacions audiovisuals. 

 • Tractament de les dades de salut de l'alumnat. 

 • Tractament de dades per part del departament d'orientació. 

 • Si ens proporciona en  el seu currículum, per formar part de la nostra borsa de treball. 

Si han donat el seu consentiment, cedim les dades segons s'explica més endavant a l'apartat "COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS". 


TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES 

Mantindrem les seves dades personals en la mesura que les necessitem per tal d'utilitzar-les per a la finalitat jurídica per a la qual varen ser obtingudes i segons la base del tractament que se'ls aplica. Les conservarem mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial, o no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. 

Específics s'estableixen els següents criteris per a la conservació per part dels Centres de les dades relatives a l'alumnat i als seus representants legals: 

 • Les  dades incloses en els processos d'admissió seran cancel·lades una vegada finalitzats els procediments administratius i judicials de reclamació. 

 • Els exàmens es mantindran fins que finalitzin el període de reclamacions. 

 • Les dades de l'expedient acadèmic, especialment aquell e s que siguin necessaris per a poder proporcionar els certificats acadèmics que puguin sol·licitar-nos, es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per la persona interessada  i en tot cas. durant el període de temps mínim a què deu obligar el responsable. 

 • De la mateixa manera, amb fins alitats  històriques que s de les activitats del centre, es conservaran els registres audiovisuals i imatges juntament amb la identificació d'a qui corresponen, portat que la persona interessada  sol·liciti la seva supressió, cancel·lació i /o limitació del tractament. 

 • Si ha n  sol·licitat la seva incorporació  a la nostra borsa de treball,  les dades incloses al currículum  es  conservaran mentre no  sol·liciti la seva supressió o considerem que el seu no és adequat a les nostres necessitats, en tot cas durant el perfil. el període de temps mínim a que vingui obligat el responsable. 

La resta d'informació produïda durant la permanència en els Centres serà destruïda passat un curs escolar des de la baixa definitiva al mateix. 


COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS 

Els destinataris de les dades personals són les persones físiques i jurídiques que presten serveis per a l'Entitat, aquelles a les quals l'Entitat presta els seus serveis, així com les autoritats i organismes administratius estatals i autonòmics, en el cas que la cessió. sigui legalment exigible o necessari per al desenvolupament adequat dels serveis encomanats. 

En particular, es comunicaran les dades personals a les entitats que corresponen segons la normativa vigent en matèria d'educació. 

Les seves dades personals s'han de transmetre o de traspassar a tercers quan això sigui necessari a efectes de la tramitació contractual o de la facturació, o bé si ho han autoritzat prèviament. 

Comunicarem les dades, incloses les de salut, i només aquelles que siguin necessàries, als serveis mèdics i d'urgències que hagin d'intervenir en cas d'incidència de salut, i seran posades en coneixement del personal del centre que hagi de conèixer- les per a una correcta atenció de l'alumne/ai poder reaccionar davant de qualsevol incidència. En la resta dels casos, el centre no cedirà les dades de salut de l'alumnat tret que s'ha autoritzat prèviament o hi existeix qualsevol altra circumstància que legitimi la cessió (com pot ser una obligació legal aplicable). 

Es requerirà autorització expressa de la cessió de dades de l'alumnat matriculat i dels seus representants legals en els casos indica a continuació, (la sol·licitud d'autorització es podrà demanar en el moment de la matrícula o amb una sol·licitud específica). ): 

 • A les associacions de mares i pares del seu Centre, dades personals de l'alumnat  dels  representants legals , com són les dades identificatives, de contacte, el centre i curs escolar il ' assistència a activitats subvencionades o organitzades per aquesta associació ,  amb l'objecte . de poder participar  a terme la realització d'activitats o esdeveniments dins de les seves funcions pròpies. Així mateix,  si tenim el seu consentiment , cedirem   imatges d'activitats tenen  a terme al centre, per a la seva difusió a través de les pròpies publicacions de l'associació, que fan tant en format com en paper. 

Si no  s'accedeix a aquesta cessió de dades no  es pot  pertànyer a aquesta associació i gaudir dels serveis que ofereix. 

 • A la companyia que gestiona l'assegurança d' e l'alumnat , li comunicarem les dades exclusivament necessàries per poder gaudir d' aquesta assegurança.  

Si no  s' accedeix a aquesta cessió de dades no